Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ bảy, 13/11/2021, 9:29
Lượt đọc: 24

Về phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học”

Trường THCS Lý Tự Trọng trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học” trên cơ sở những nội dung dưới đây:

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________________________________________

 

 

Số:       /TTr-THCSLTT

Gò Vấp, ngày   22   tháng 10    năm 2021

 

TỜ TRÌNH

Về phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán

“Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học”

___________________________________________________________________

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

         Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 cho 65 đơn vị, được phân loại là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện chế độ tự chủ theo tinh thần nghị định 43/2006/NĐ-CP; Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2021.

Trường THCS Lý Tự Trọng trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học” trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ TOÁN MUA SẮM:

1. Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

2. Tổng giá trị dự toán mua sắm: 440.449.000 đồng; trong đó:

+ Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học 436.049.000 đồng.

+ Chi phí thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: 4.400.000 đồng.

3. Chủ đầu tư: Trường THCS Lý Tự Trọng

4. Nguồn vốn:

+ Dự toán chi ngân sách năm 2021: 400.000.000 đồng;

+ Quỹ phát triển sự nghiệp: 40.449.000 đồng.

5. Thời gian thực hiện dự toán mua sắm: Quý IV năm 2021.

6. Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Trường THCS Lý Tự Trọng địa chỉ số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16 quận Gò Vấp.

7. Quy mô dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học theo dự toán chi tiết đính kèm.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN: Không có.

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Không có.

IV. PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1.     Biểu kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (nghìn đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Lọai hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học

376.049

Dự toán chi ngân sách năm 2021

 Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/ 2021

Trọn gói

45 ngày

2

Mua sắm hệ thống camera

60.000

Dự toán chi ngân sách năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/ 2021

Trọn gói

30 ngày

3

Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT)

2.200

Quỹ phát triển sự nghiệp

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/ 2021

Trọn gói

30 ngày

4

Chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

2.200

Quỹ phát triển sự nghiệp

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/ 2021

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá trị các gói thầu:  440.449.000 đồng.

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tên gói thầu: Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung phạm vi công việc của gói thầu và phù hợp nội dung gói thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Giá gói thầu:

- Gói 1, 2: Dự toán giá gói thầu được xác định trên cơ sở tham khảo 03 báo giá của 03 nhà cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

- Gói thầu số 3 và số 4 được lập phù hợp với quy định Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

c) Nguồn vốn: Đã được cấp dự toán chi ngân sách năm 2021 (Nguồn 12).

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Nội dung mua sắm là trang thiết bị dạy học, nhằm lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, giá cả hợp lý nên theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính lựa chọn hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.

e) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2021.

f) Loại hợp đồng: Là gói thầu mua sắm tài sản, phần công việc đã được xác định rõ về số lượng, khối lượng, phạm vi cung cấp và có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc nên áp dụng loại hợp đồng trọn gói theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.  

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

V. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Trường THCS Lý Tự Trọng trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán ”Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học” làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Kính trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp xem xét, phê duyệt./.

    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TCKH;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Hữu Đức

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG , QUẬN GÒ VẤP

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87