Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ bảy, 30/10/2021, 19:51
Lượt đọc: 47

KẾ HOẠCH GIÚP ĐỠ HỌC SINH CHƯA ĐẠT YÊU CẦU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022

- Từng bước giúp học sinh yếu, kém lấy lại kiến thức căn bản bộ môn. - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. - Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

              UBND QUẬN GÒ VẤP                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:    /                                           Gò Vấp, ngày 15 tháng 09 năm 2021

                                                                                                                       

KẾ HOẠCH

Phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2021 - 2022

 

 

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Gò Vấp năm học 2021 - 2022 bậc THCS;

Căn cứ Kế hoạch số     /KH-LTT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Trường THCS Lý Tự Trọng về kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022;

  Căn cứ tình hình hoạt động chuyên môn của Trường THCS Lý Tự Trọng, bộ phận Chuyên môn xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Từng bước giúp học sinh yếu, kém lấy lại kiến thức căn bản bộ môn.

          - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.

          - Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Yêu cầu

- Giáo viên được phân công phụ đạo học sinh yếu, kém cần xây dựng bài soạn đầy đủ với kiến thức cơ bản, cần thiết theo nhu cầu của học sinh. Các chủ đề phụ đạo cần thống nhất theo bộ môn, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với nhận thức của học sinh.

- Các giáo viên trong quá trình phụ đạo cần đảm bảo tính hệ thống, chú trọng phát triển tư duy và kỹ năng học tập, phương pháp nhận thức của môn học.

- Kết hợp phụ đạo song song với việc bổ sung kiến thức làm cơ sở để học sinh có thể tiếp thu được bài học của chương trình giảng dạy trên lớp.

Giáo viên nghiên cứu tài liệu, có giáo án đầy đủ khi lên lớp, có sổ theo dõi học sinh học tập; kiểm tra đánh giá học tập của học sinh trong quá trình phụ đạo.

- Học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn tập phụ đạo, tích cực học tập, nếu vắng phải có lý do chính đáng, có đơn xin phép của phụ huynh.

- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc học của học sinh, nếu vắng không có lý do chính đáng GVCN phải có biện pháp.

- Các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn phải có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém gồm: nội dung, thời lượng, mức độ kiến thức và yêu cầu đạt được,…

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng

Học sinh yếu kém các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công nghệ.

2. Thời gian phụ đạo

- Học sinh yếu kém các môn Ngữ Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa bắt đầu phụ đạo từ đầu tháng 10/2021.

- Phụ đạo theo lịch đề nghị của giáo viên.

          - Học sinh yếu các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ. Phụ đạo học sinh yếu bộ môn trong tiết dạy của giáo viên từng môn trước khi kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra học kỳ hoặc thường xuyên trong các tiết học.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với Tổ bộ môn, giáo viên dạy phụ đạo

- Lập danh sách học sinh yếu môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, nộp về Phó Hiệu trưởng chuyên môn.

+ Học kỳ I (HKI): căn cứ học lực bộ môn năm học trước và thực tế dạy học.

+ Học kỳ II (HKII): căn cứ vào điểm trung bình môn HKI. Những học sinh (HS) yếu phụ đạo HKI nhưng kết quả HKI tốt hơn thì không lập danh sách phụ đạo ở đợt tiếp theo

- Giáo viên (GV) dạy phụ đạo dạy HS yếu môn, lớp GV đang giảng dạy chính khóa.

          - Đề xuất các giải pháp về việc khắc phục tình trạng học sinh yếu.

          - Trong tiết dạy buổi 2, giáo viên dạy phân hoá học sinh theo đối tượng: Học sinh yếu, kém và HS từ trung bình trở lên ôn và có bài tập phù hợp đối tượng,

          - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn hàng tháng nhận xét rút kinh nghiệm về công tác phụ đạo học sinh yếu.

          - Theo dõi và kiểm tra sự tiến bộ của học sinh yếu trong từng lớp.

          - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp GV bộ môn nắm tình hình học sinh học phụ đạo của lớp, động viên, khuyến khích những học sinh học tiến bộ. GVCN kết hợp với PHHS nhằm nhắc nhở, khuyến khích, tạo điều kiện học tập cho học sinh khi ở nhà.

          - Báo cáo tình hình phụ đạo học sinh yếu kém thường xuyên hàng thàng qua kết quả các bài kiểm tra.

2. Đối với Lãnh đạo nhà trường

          - Phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.

          - Tổ chức lớp, xếp thời khoá biểu, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu.

                   - Theo dõi kết quả phụ đạo học sinh yếu thông qua so sánh kết quả học tập HS cuối học kỳ và cuối năm học.

          - Thường xuyên kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất công tác phụ đạo học sinh yếu.

          - Phấn đấu giảm tối đa tỉ lệ học sinh yếu toàn trường vào cuối năm học để nâng cao hiệu quả đào tạo.

IV. Tiến độ thực hiện

Tháng

Nội dung công việc

Phân công

9/2021

- Xây dựng dự thảo kế hoạch phụ đạo HS yếu.

- Lập danh sách HS yếu Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học gửi về BGH.

P.HT

GVBM

 

10 - 12/2021

- Triển khai kế hoạch phụ đạo HS yếu đến CB-GV.

-  Phụ đạo HS yếu các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học.

- Phụ đạo HS yếu các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ thường xuyên trong tiết dạy

- Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu.

PHT

GVBM

 

GVBM

 

PHT

01+02/2022

- Thống kê điểm kết quả cuối HKI những HS tham gia học phụ đạo.

- Lập danh sách HS yếu bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học tiến hành phụ đạo HKII.

- Sơ kết, rút kinh nghiệm hoạt động phụ đạo HS yếu HKI.

GVBM, PHT

 

GVBM, PHT

 

PHT

3+4/2022

- Phụ đạo HS yếu theo các môn.

- Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu.

GVBM

PHT

5/2022

- Thống kê kết quả cuối HKII những HS học phụ đạo.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động phụ đạo HS yếu.

 GVBM, PHT

 

Trên đây là kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2021 - 2022. Đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Căn cứ vào thực tế giảng dạy, giáo viên có thể kiến nghị, nêu những đề xuất để chuyên môn điều chỉnh kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà./.           

                                                                                                                                                                                                                                                            KT HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (Để báo cáo).

- Các Tổ CM;   (Để thực hiện).

- Lưu VT, CM.                        

                                                                                                           

 Hoàng Thị Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM KẾ HOẠCH

PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM

NĂM HỌC 2021-2022

 

- Căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2021 -2022.

- Căn cứ Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2021-2022 số     /KH-LTT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trường THCS Lý Tự Trọng về kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022;

- Căn cứ tình hình thực tế về học tập của học sinh,  trường THCS Lý Tự Trọng đề ra kế hoạch  phụ đạo học sinh yếu-kém như sau:

I. Hình thức tổ chức:

­            1. Phụ đạo trong từng tiết dạy:

            -Thống nhất về nhận thức trong đội ngũ giáo viên: việc phụ đạo học sinh yếu là nhiệm vụ của tất cả giáo viên bộ môn, nên mỗi giáo viên trong từng tiết dạy cần quan tâm đến việc phân hóa đối tượng học sinh, đặc biệt chú ý có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu – kém của bộ môn.

            - GVBM tăng cường việc luyện tập và quan tâm học sinh yếu, kém ngay tại lớp mình đang dạy.

        2. Phụ đạo theo nhóm:

        -  GVBM Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh, Vật lý,  Hóa học (khối 8, 9) lập danh sách phân loại học sinh yếu- kém gửi về Phó hiệu trưởng.

        - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém chung của nhà trường.

II. Tổ chức thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém theo nhóm:

- Phó hiệu trưởng xây dựng và triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém đến các tổ bộ môn.

- Phân công tổ nhóm chuyên môn thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- kém từng bộ môn, khối lớp.

- Tổ trưởng chuyên môn duyệt nội dung phụ đạo gồm những kiến thức cơ bản trong nội dung chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng theo chủ đề bám sát để giúp học sinh nắm được kiến thức.

- Đối tượng phụ đạo: Học sinh yếu-kém từ khối lớp 6 đến khối lớp 9.

- Thời điểm: Tuần 2 Tháng 10

 -  Thời lượng: 2 tiết/tuần.

- Thời gian phụ đạo: Giáo viên chủ động xếp lịch dạy sao không trùng với giờ dạy chính khóa và gửi lịch dạy về Phó hiệu trưởng duyệt.

- Giáo viên phụ đạo theo dõi và kiểm tra đánh giá kết quả học sinh từng giai đoạn và báo về Phó hiệu trưởng.

- Phó hiệu trưởng rút kinh nghiệm, sơ kết trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm hàng tháng và cuối học kỳ.

III. Phân công:

-         Ban lãnh đạo phụ trách chung: cô Hoàng Thị Ngoan (Phó hiệu trưởng)

-         Danh sách giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém như sau:

Stt

Họ và tên giáo viên

Môn

Lớp

1

Vũ Thị Ngọc Lan

Văn

9/2,10+ 8/2

2

Trần Thị Yến

Văn

6/3,4 + 7/9

3

Vũ Thị Quyên

Văn

9/1,8+ 8/12

4

Nguyễn Thanh Tâm

Văn

9/3,11 + 8/1,8

5

Đỗ Thị Lường

Văn

9/4,5+8/4,9

6

Trịnh Thị Thu

Văn

8/10,5,3,7

7

Nguyễn Thị Sen

Văn

6/5,6 + 7/3,2,10

8

Lê Thị Hiền

Văn

9/6,7 + 7/6

9

Lê Minh Hoa

Văn

9/9,12+ 6/1,10

10

Nông Thị Hòa

Văn

6/2 + 7/5,7,11

11

Trần Thị Thúy Nga

Văn

6/7,8,9 + 7/4

 

Nguyễn Thị Lượt

Văn

8/6,11 + 7/1,8

12

Thái Thị Phương Thảo

Toán

9/2,8,11+8/1

13

Nguyễn Khắc Minh Nho

Toán

9/3,7,12 + 8/2

14

Huỳnh Thị Thu Hà

Toán

7/1,2,6,8,9

15

Nguyễn Thành Trung

Toán

9/4,9 + 8/3,10,9

16

Phan Thị Ngọc Huyền

Toán

9/5,6+ 8/4,7

17

Nguyễn Văn Hoài

Toán

8/5,6,11 + 6/5,7

18

Phan Thị Mai Hương

Toán

7/4,11 + 6/1,6,10

19

Bùi Xuân Đại

Toán

7/5,7+ 8/8,12

20

Phạm Thị Thu

Toán

7/3,10+ 6/3,9,2

21

Trần Thị Kim Yến

Toán

9/1,10 + 6/4,8

22

Trần Ngọc Minh

Anh

9/2,5,10+ 8/1,2,9

23

 

Đặng Vũ Anh Thùy

Anh

9/6,9,11,12 + 6/3,5,8,10

24

Phan Thị Phương Tâm

Anh

7/3,10 + 8/3,4,10,11,12

25

Chu Thị Hồng

Anh

9/4,8 + 7/1,2,8,9

26

Trần Ngọc Phấn

Anh

9/1,7,3+6/1,4,9

27

Nguyễn Thị Kim Hương

Anh

8/5,6,7,8 + 7/4,5,6

28

Nguyễn Thành Hưng

Anh

6/2,6,7 + 7/11,7

29

Lê Thị Thanh Hà

K7 + 9/12

30

Nguyễn Huy Hiệp

9/5,6,7,8,9,10 + 8/3,4,5,12

31

Hà An Phú

8/1,2,6,7,8,9,10,11 + KHTN 6/5,4

32

Ngô Thị Hoài Trang

9/1,2,3,4,11 + KHTN 6/3

33

Nguyễn Lưu Ánh Hồng

Hóa

8/1,9,10,11+ KHTN 6/7,9

34

Trần Thị Hồng Hạnh

Hóa

8/2,3,7,8,12 + 9/1,2,9,12

35

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Hóa

8/4,5,6 + 9/3,4,5,6,7,8,10,11

 

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo phụ trách dạy học sinh yếu kém quyết tâm hoàn thành kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2021 -2022./.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG , QUẬN GÒ VẤP

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87