Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ sáu, 17/9/2021, 20:10
Lượt đọc: 98

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của UBND Quận Gò Vấp về việc chuyển trường THCS/BC Lý Tự Trọng thành trường THCS Lý Tự Trọng;

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

 

Số: ............/QĐ-THCSLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                              Gò Vấp, ngày 17  tháng  9  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về  kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của UBND Quận Gò Vấp về việc chuyển trường THCS/BC Lý Tự Trọng thành trường THCS Lý Tự Trọng;                       

Xét đề nghị của Hội đồng nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Giúp việc cho Hội đồng có nhóm thư ký và các nhóm công tác gồm các ông / bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng theo các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Điều 3. Hội đồng tự đánh giá trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND quận Gò Vấp (để b/c);

- Phòng GD-ĐT Gò Vấp (để b/c);

- Lưu VT.      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Dương Hữu Đức

 

                                                                            

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG

 (Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-THCS.LTT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Dương Hữu Đức

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Dương Thị Hương

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

Hoàng Thị Ngoan

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thanh Tâm

Giáo viên

Thư ký Hội đồng

5

Vũ Thị Ngọc Lan

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên Hội dồng

6

Huỳnh Thị Phương Ngọc

Giáo viên - Thanh tra Nhân dân

 

7

Vũ Thị Quyên

Giáo viên - Tổ trưởng tổ Văn

 

8

Thái Thị Phương Thảo

Giáo viên - Tổ trưởng tổ Toán

 

9

Trần Ngọc Minh

Giáo viên - Tổ trưởng tổ Anh văn

 

10

Lê Thị Lệ Thủy

Giáo viên - Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD

 

11

Đào Thị Vân Thanh

Giáo viên - Tổ trưởng tổ

Văn Thể Mỹ

 

12

Hà An Phú

Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

 

13

Trần Văn Thể

Giáo viên - Tổng phụ trách Đội

 

14

Hồ Thị Phương

Tổ trưởng tổ văn phòng

 

15

Vũ Thị Phương

Văn thư – Giáo vụ

 

16

Trần Giang Nam

Nhân viên vi tính

 

17

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nhân Viên Thư viện

 

18

Trịnh Thị Kim Oanh

Nhân viên thiết bị

 

                                               

(Danh sách gồm có 18 người).

   

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM THƯ KÝ

(Kèm theo Quyết định số …...../QĐ-THCS.LTT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Thị Phương

Văn thư – Giáo vụ

Thành viên

2

Trần Giang Nam

Nhân viên vi tính

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 02 người)

 

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-THCS.LTT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Dương Hữu Đức

Trần Văn Thể

Trần Giang Nam

Lê Văn Hà

Hiệu trưởng

Tổng phụ trách Đội

Nhân viên vi tính

Nhân viên

Tổ chức và quản lý nhà trường

Nhóm 2

Dương  Thị Hương

Hoàng Thị Ngoan

Vũ Thị Ngọc Lan

Hồ Thị Phương

Vũ Thị Phượng

Trần Thị Mỹ Lệ

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

TT Văn phòng

Nhân viên Văn thư 

Nhân viên

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Nhóm 3

Dương Hữu Đức

Trịnh Thị Kim Oanh

Trần Giang Nam

Nguyễn Thị Thanh Nga

Dương Quỳnh Trang

Hiệu trưởng

Nhân viên Thiết bị

Nhân viên vi tính

Nhân viên Thư viện

Nhân viên vi tính

Kế toán

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Nhóm 4

Dương Hữu Đức

Hà An Phú

Trần Giang Nam

Đặng Thị Phương Thúy

Hiệu trưởng

Bí thư Chi đoàn

Nhân viên vi tính

Đại diện CMHS

Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội

Nhóm 5

Dương Thị Hương

Hoàng Thị Ngoan

Vũ Thị Quyên

Thái Thị Phương Thảo

Trần Ngọc Minh

Lê Thị Lệ Thủy

Đào Thị Vân Thanh

Vũ Thị Phượng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

TT tổ Văn

TT tổ Toán

TT tổ Anh văn

TT tổ Sử-Địa-GDCD

TT tổ Văn Thể Mỹ

Nhân viên Văn thư 

Hội đồng giáo dục và kết quả giáo dục

 

 (Danh sách gồm có 20 người)

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG , QUẬN GÒ VẤP

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87